ALFA ROMEO FIAT PROFESSIONAL LANCIA GROUPE SCHUMACHER - 92000 NANTERRE